نگاهی بر سیستم های پاپ آپ

بررسی سیستم های پاپ آپ »  یادم می آید در اوایل شروع به کار اولین سیستم ها چه مقدار تقلب از طریق نقاط ضعف این سیستم ها از سوی برخی وبمسترها صورت میگرفت ، چه سیستم هایی که با ضرر های بسیار به خاک سیاه نمی نشستند ، چه کلاهایی که بر سر وبمستران نمیرفت و چه سیستم هایی که به یک باره تعطیل نمیشدند ، واقعا یک فاجعه بود .

ادامه خواندن نگاهی بر سیستم های پاپ آپ